Alton, Illinois

‹ Return to Lyceum Address (January 27, 1838)

Alton Illinois

Alton, Illinois

See image record